مواضع انجمن در انتخابات نظام پزشکی 1400

دوستان و همکاران گرامی

 انجمن ارولوژی ایران جهت حفظ حقوق حداقلی که تا کنون برای جامعه پزشکی حفظ شده است و به منظور جلوگیری از نامهربانی های بیشتر که ممکن است در آینده گروه های پزشکی را هدف گیری نماید، در انتخابات نظام پزشکی در 25 تیر ماه شرکت می نماید. این انجمن به منظور حقظ حقوق صنفی، حرفه ای و علمی همه گروه های پزشکی از لیست مجمع انجمن های علمی پزشکی که مرتبط ترین کانون دستیابی به اهداف فوق می باشد حمایت نموده و از انجمن های  علمی دیگر درخواست می کند که با احساس مسئولیتی بیش از پیش از این پویش حمایت عملی بنماید.

 

انجمن ارولوژی ایران

تیرماه 1400

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی