تمدید مهلت ثبت نام در انتخابات جامعه اورولوژی ایران

پیرو درخواست و پیام های همکاران گرامی در خصوص زمانبر بودن تهیه رزومه و آماده نمودن برنامه های پیشنهادی خود جهت انتخابات، کمیته برگزاری و نظارت بر انتخابات جامعه اورولوژی ایران، زمان ثبت نام نامزدی هیات مدیره و بازرسی انجمن های تابعه را تا تاریخ ۲ اسفند ماه تمدید نمود.

مدیریت انجمن ارولوژی انتخابات انجمنها, خبر انجمن