مواضع انجمن در انتخابات نظام پزشکی 1400

دوستان و همکاران گرامی

 انجمن ارولوژی ایران جهت حفظ حقوق حداقلی که تا کنون برای جامعه پزشکی حفظ شده است و به منظور جلوگیری از نامهربانی های بیشتر که ممکن است در آینده گروه های پزشکی را هدف گیری نماید، در انتخابات نظام پزشکی در 25 تیر ماه شرکت می نماید. این انجمن به منظور حقظ حقوق صنفی، حرفه ای و علمی همه گروه های پزشکی از لیست مجمع انجمن های علمی پزشکی که مرتبط ترین کانون دستیابی به اهداف فوق می باشد حمایت نموده و از انجمن های  علمی دیگر درخواست می کند که با احساس مسئولیتی بیش از پیش از این پویش حمایت عملی بنماید.

 

انجمن ارولوژی ایران

تیرماه 1400

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی

پیامک ارسالی شماره 3

دوستان و همکاران گرامی
جهت دفاع از حقوق حداقلی که تا کنون برای جامعه پزشکی حفظ شده است در انتخابات نظام پزشکی (۴/۲۵) شرکت می کنیم.
جهت دفاع از حقوق حرفه ای در تهران به دکتر محمد رضا نوروزی و دکتر محمد رضا رزاقی رای می دهیم و برای بقیه منتخبین از لیست مجمع انجمن های علمی پزشکی که مرتبط ترین کانون حفظ حقوق حرفه ای و علمی همه گروه های پزشکی می باشد حمایت می کنیم.

 

انجمن ارولوژی ایران

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی

پیامک ارسالی شماره 2

همکاران محترم لیست همکاران اورولوژیست کاندیدای انتخاب نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام میگردد از همه همکاران گرامی دعوت بعمل می آید که در شرایط موجود و مخصوصادرفضای کم لطفی به جامعه پزشکی ضمن مشارکت پرشور در انتخابات نظام پزشکی بصورت جدی ازارولوژیستهای داوطلب حمایت واز گروه های پزشکی دیگر نیز برای حمایت از لیست اورولوژیستهای محترم دعوت بعمل می آورند در ضمن لیست کاندیدهای اورولوژیست در پیامک بعدی ارسال خواهد شد.

انجمن ارولوژی ایران

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی

پیامک ارسالی شماره 1

از همکارانی که کاندیدای انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور شده و یا از کاندیداتوری همکاری اطلاع دارند دعوت بعمل می آید که مراتب را جهت اطلاع رسانی به جامعه عزیز ارولوژی ایران با تلفن۰۹۱۹۳۹۶۹۸۰۰ حد اکثر تا پایان شنبه ۴/۱۹ به اطلاع انجمن برسانید

انجمن ارولوژی ایران

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی

اسامی ثبت نام کاندیداتوری نظام پزشکی

دکتر محمدرضا نوروزی تهران

دکتر محمدرضا رزاقی تهران

دکتر محمدشاهی کرج 

دکتر سیدابراهیم موسوی ارومیه

دکتر مهرداد تهامی ارومیه

دکتر علی تهرانچی ارومیه

دکتر حمیددلداده مقدم اردبیل

دکترابولفضل عباس پورمغانلو اردبیل پارس آباد

دکتر امیر جامعی اردبیل 

دکترفرهاد آذرنوش اصفهان

دکتر ایمان قناعت اصفهان 

دکتر مصطفی نبی زاده بوشهر

دکتر سهند امیدی رودسر

دکتر امیرهدایت نوری اسلام آبادغرب 

دکتر موسی میرزایی ایلام

دکترسیدعلی میرجلیلی یزد

دکترسعید موحد زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی