پیامک ارسالی شماره 3

دوستان و همکاران گرامی
جهت دفاع از حقوق حداقلی که تا کنون برای جامعه پزشکی حفظ شده است در انتخابات نظام پزشکی (۴/۲۵) شرکت می کنیم.
جهت دفاع از حقوق حرفه ای در تهران به دکتر محمد رضا نوروزی و دکتر محمد رضا رزاقی رای می دهیم و برای بقیه منتخبین از لیست مجمع انجمن های علمی پزشکی که مرتبط ترین کانون حفظ حقوق حرفه ای و علمی همه گروه های پزشکی می باشد حمایت می کنیم.

 

انجمن ارولوژی ایران

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی