پیامک ارسالی شماره 1

از همکارانی که کاندیدای انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور شده و یا از کاندیداتوری همکاری اطلاع دارند دعوت بعمل می آید که مراتب را جهت اطلاع رسانی به جامعه عزیز ارولوژی ایران با تلفن۰۹۱۹۳۹۶۹۸۰۰ حد اکثر تا پایان شنبه ۴/۱۹ به اطلاع انجمن برسانید

انجمن ارولوژی ایران

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی