COVID 19 Virus

انتشار توصیه های علمی انجمن در مورد پروسیجرهای جراحی در دوران پاندمی کووید۱۹

با بروز پاندمی کوید 19 و ورود آن به کشور ما درخواستهایی از طرف همکاران برای انتشار توصیه های علمی انجمن در مورد پروسیجرهای جراحی ابراز شد.به دنبال آن با مرور منابع موجود در آن زمان دو ویراست از این توصیه های علمی منتشر شد،اما محدودیت منابع مستند و ابهام در وضع همه گیری در کشورچالشهایی را در این زمینه باقی میگذاشت.پس از آن انجمن ارولوژی ایران با تشکیل کارگروه کوید 19 اقدام به انتشار یک ویراست سوم تحت عنوان IUA-CTP و چاپ آن در مجله معتبر Urology Journal نمود و درویراستهای بعدی با روزآمد کردن جداول اطلاعات اپیدمیولوژیک به آن سند ارجاع می دهد.این نوع استناد علمی به داده های اپیدمیولوژیک  در زمان بندی اعمال جراحی در  نوع خود رویکرد نوینی در منطقه و در دنیا و در بین همه رشته ها و زیر شاخه های پزشکی محسوب می شود.سند حاضر ورشن چهارم IUA-CTP با اتکا به منبع ویراست سوم و به روز سازی داده های اپیدمیولوژیک کشوری است

 

لینک  IUA-CTP3

Persian Document COVID 19

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن, رویدادها