اسامی ثبت نام کاندیداتوری نظام پزشکی

دکتر محمدرضا نوروزی تهران

دکتر محمدرضا رزاقی تهران

دکتر محمدشاهی کرج 

دکتر سیدابراهیم موسوی ارومیه

دکتر مهرداد تهامی ارومیه

دکتر علی تهرانچی ارومیه

دکتر حمیددلداده مقدم اردبیل

دکترابولفضل عباس پورمغانلو اردبیل پارس آباد

دکتر امیر جامعی اردبیل 

دکترفرهاد آذرنوش اصفهان

دکتر ایمان قناعت اصفهان 

دکتر مصطفی نبی زاده بوشهر

دکتر سهند امیدی رودسر

دکتر امیرهدایت نوری اسلام آبادغرب 

دکتر موسی میرزایی ایلام

دکترسیدعلی میرجلیلی یزد

دکترسعید موحد زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی