پیامک ارسالی شماره 2

همکاران محترم لیست همکاران اورولوژیست کاندیدای انتخاب نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام میگردد از همه همکاران گرامی دعوت بعمل می آید که در شرایط موجود و مخصوصادرفضای کم لطفی به جامعه پزشکی ضمن مشارکت پرشور در انتخابات نظام پزشکی بصورت جدی ازارولوژیستهای داوطلب حمایت واز گروه های پزشکی دیگر نیز برای حمایت از لیست اورولوژیستهای محترم دعوت بعمل می آورند در ضمن لیست کاندیدهای اورولوژیست در پیامک بعدی ارسال خواهد شد.

انجمن ارولوژی ایران

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار نظام پزشکی