انجمن اورولوژی ايران در سال1338 توسط اساتيد صاحب نام تأسيس گرديده و پس از سال ها فعاليت در سال  1373 با ادغام انجمن ارولوژی و انجمن جراحان کلیه دوره نوين خود را آغاز نموده است هيأت مديره انجمن با تدوين اهداف واستراتژی و با جلسات مستمر و همفکری با اعضاي اورولوژيست، فعاليت هاي خود را بصورت جدی پیگيری نمودند بطوري که در حال حاضر انجمن با 11 شاخه استاني، 6 شاخه تخصصي و چهارکميته کارشناسي و ارتباطات وسيع بين المللي مشغول به فعاليت مي باشد.

برگزاري جشن پنجاهمين سالگرد تأسيس انجمن اورولوژي ايران در ارديبهشت ماه 1388 در جوار دوازدهمين کنگره بين المللي اورولوژي ايران جشن پنجاهمين سالگرد انجمن اورولوژي ايران به مناسبت پنجاه سال فعاليت بدون وقفه علمي و پژوهشي برگزار گرديد.
کميته پنجاهمين سالگرد تأسيس انجمن به رياست دكتر غلامرضا پورمند تشکيل گرديد و دکتر سيدمحمد کاظميني به عنوان دبير اين کميته منصوب شدند اين کميته با بيش از 30 نفر از اعضاي شاخه هاي استاني و تخصصي و هيأت مديره و حدود هشت ماه فعاليت، مقدمات برگزاري اين جشن را فراهم آورد.
پس از جلسات مداوم و برنامه ريزي هاي لازم اين جشن با حضور جناب دکتر ايرج فاضل رياست محترم فرهنگستان علوم پزشکي، اساتيد و اعضاي محترم انجمن و در پنجشنبه شب مورخ 24/02/1388 در برج ميلاد به مناسبت نيم قرن فعاليت علمي و پژوهشي انجمن اورولوژي ايران بر گزار شد.