iua logo

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 1398/۱۰/26

بسمه تعالی

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

تاریخ : 1398/۱۰/26
حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر قهستانی ، دکتر نیکوبخت و دکتر جمشیدیان.
غایبین در جلسه : دکتر سلیمان زاده ، دکتر زرگر و دکتر شریفی اقدس (وکالت به دکتر رادفر).
مصوبه ۱ : موضوع جلسه IUA-EAU و کاندیداهای ایرانی برای حضور در جلسه مطرح و مقرر شد آقای دکتر رادفر با آنها مذاکره انجام دهند.برای افرادی که در این جلسه به عنوان نماینده انجمن شرکت می کنند نفری ۱۰ میلیون به عنوان کمک منوط به اینکه مهمان هیچ یک از شرکت های حمایت کننده نباشند پرداخت شود.
مصوبه ۲ : مقرر شد با دو شرکت آستلاس و دیفرلین مذاکره شود تا ترجیحاً حمایت شرکت ها از مجرای هیئت مدیره انجام شود.
مصوبه ۳ : درمورد برگزاری کنگره کیش صحبت شد و نظر هیئت مدیره مبنی بر برگزاری در تاریخ مشخص شده ، مکان مشخص شده (کیش) اولویت نخست ما می باشد اما در عین حال ، درمورد مکان تصمیم گیری در اختیار شرکت می باشد.
مصوبه ۴ : مقرر شد انجمن اورولوژی با حضور در مراسم سازمان نظام پزشکی برای درگذشتگان جامعه پزشکی در سقوط هواپیمای مسافربری و با ارسال تاج گل ، ارسال پیامک تسلیت و صدور بیانیه تسلیت به جامعه پزشکی و هموطنان ، تسلیت بگوید و ابراز همدردی نماید.
مصوبه ۵ : برنامه روز سلامت مردان و جلسه با دکتر علامه و نماینده شهرداری در هفته آینده توسط آقای دکتر رادفر پیگیری شود.
مصوبه ۶ : برای مذاکره با یک فرد مسلط با IT و سایر امور مرتبط ، آقایان دکتر رادفر و دکتر قهستانی اقدام نمایند و با آقای دکتر زرگر هماهنگ کنند.
مصوبه ۷ : برای برنامه نهایی کنگره سال ۱۳۹۹ آقای دکتر سلیمانی برای جلسه هفته آینده دعوت شوند.
مصوبه ۸ : هفته آینده مسئولان کمیته ها گزارش عملکرد کنگره را ارائه بدهند.

دکتر بصیری دکتر رادفر دکتر جمشیدیان

دکتر قهستانی دکتر نیکوبخت

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن