شاخه های تخصصی انجمن

شاخه هاي تخصصي انجمن (IUA Societies):

نحوه تشکيل و دستاوردهاي شاخه هاي تخصصي (IUA Societies) با توجه به رشد و گستردگي علم اورولوژي در شاخه هاي فوق تخصصي در دهه گذشته، انجمن اورولوژي ايران اقدام به تشکيل شاخه هاي تخصصي نمود تا زمينه هاي علمي پژوهشي و خدماتي براي هر يک از فوق تخصص هاي اورولوژي فراهم نمايد و در اين راستا در شش رشته فوق تخصصي شاخه تخصصي انجمن اورولوژي (IUA Subspeciality Society) را تشکيل داد.

اين شاخه ها عبارتند از: ·

  • شاخه تخصصی اورولوژی زنان و فانکشنال   (Female and Functional Urology Society)·
  • شاخه تخصصي آندرولوژي (IUA Andrology Society) ·
  • شاخه تخصصي انکويورولوژي (IUA Oncourology Society) ·
  • شاخه تخصصي پيوند (IUA Transplantation Society) ·
  • شاخه تخصصي اورولوژی اطفال (IUA Pediatric Urology Society) ·
  • شاخه تخصصي اورولوژی ترميمي (IUA Reconstructive Urology Society) ·