اهداف انجمن ارولوژی ایران

خدمت تخصصی به جامعه و مردم

اطلاع رسانی به بیماران

پیشنهاد و اجرای روز ملی سلامت مردان

نظارت و همکاری علمی درتأمین داروهای اورولوژی

انجام پروژه های پژوهشی در راستای نیازهای جامعه

 

 

 

 

خدمت به متخصصین اورولوژی

اجرای برنامه های آموزشی پژوهشی

برگزاری کنفرانس های علمی ماهیانه

برگزاری کنگره های سالیانه

برگزاری برنامه های آموزش مداوم

برگزاری برنامه های آموزشی دستیاران

بررسی وضعیت علمی، پژوهشی،تجهیزاتی و شغلی اورولوژیست ها به صورت دوره ای به منظور برنامه ریزی

 

 

 

 

ارتباط و عضویت در مجامع بین المللی

قرارداد با انجمن اورولوژی اروپا

عضویت در انجمن اورولوژی آسیا

تشکیل انجمن اورولوژی مدیترانه شرقی و انجمن آندرولوژی آسیا اروپا با کشورهای منطقه

همکاری با انجمن اورولوژی کشورهای عربی

همکاری با انجمن های اورولوژی کشورهای منطقه

اعزام دستیاران اورولوژی کشور به امتحان بورد اورولوژی اروپا