فصل اول: کلیات

ماده۱- به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوط به آن، انجمن علمی اورولوژی ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد بطور خلاصه “انجمن” نامیده می شود.

ماده۲- انجمن عرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضاء آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۳- انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۴- مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

ماده ۵- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده ۶- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.فصل دوم: شرح وظایف و اهداف

ماده ۷- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن اقدامات و فعالیتهای زیر را بعمل خواهد آورد:

۱-۷- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون اورولوژی سر و کار دارند

۲-۷- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمایی ها و بازآموزی

۳-۷- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور

۴-۷- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی

۵-۷- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی

۶-۷- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمایی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشورفصل سوم: عضویت

ماده ۸- عضویت در انجمن به طریق زیر می باشد:

۱-۸- عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصص در یکی از رشته های اورولوژی و یا رشته های وابسته باشند، می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

۲-۸- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر می باشند، می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند. کلیه کسانیکه دارای درجه تخصص در یکی از رشته های جراحی و اورولوژی و نفرولوژی باشند.
۳-۸- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبـرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره ۱- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت مؤسس و هیأت مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

ماده ۹- هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره – پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

ماده۱۰- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد.

۱-۱۰- استعفای کتبی عضو

۲-۱۰- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می نماید

۳-۱۰- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دایم از اشتغال به حرف پزشکی

تبصره ۱: مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره ۲: تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید نظارت بر عملکرد انجمن ها موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آیین نامه با هیأت مدیره خواهد بود.فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده۱۱- انجمن دارای ارکان زیر است:

۱-۱۱ مجمع عمومی

۲-۱۱ هیأت مدیره

۳-۱۱ بازرس

الف) مجمع عمومی:

ماده ۱۲- مجمع عمومی از گرد همایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد.

۱-۱۲- مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می گردد و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.
۲-۱۲- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و با اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه ۷/۸/۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجراء خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا ۵/۱ از اعضاء پیوسته تشکیل می گردد.

تبصره ۱: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

تبصره ۲: مجامع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضاء به عنوان رییس مجمع و دو نفر را بعنوان منشی انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یکماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره ۳: چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد بفاصله یک ماه از تاریخ جلسات اولیه، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود. در این صورت مجمع با هر تعداد اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد.

۱-۱۳- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن

۲-۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

۳-۱۳- انتخاب و یا عزل اعضاء هیأت مدیره

۴-۱۳- انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل

۵-۱۳- تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره

۶-۱۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهی های انجمن

تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۲ مصوب دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب ) هیأت مدیره:
ماده ۱۴- اعضای هیأت مدیره مرکب از (۹-۵) نفر است که ۲ نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

تبصره: جلسات هیأت مدیره حد اقل هر یک ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

ماده۱۵- هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر مدیر عامل (عنداللزوم) و یک نفر خزانه دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می نماید.

تبصره ۱: رییس هیأت مدیره و مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره۲: امضای اوراق تعهدآور با رییس هیأت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رییس خواهد بود.

تبصره۳: چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیأت مدیره) در جلسات شرکت ننمایند، مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ۴: در صورت استعفا، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۶- هیأت مدیره موظف است ظرف حد اکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره قبلی تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱ -۱۷- وظایف و اختیارات عمومی و عادی و فوق العاده

۲- ۱۷- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

۳-۱۷- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۴-۱۷- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرایی

۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

۶-۱۷- تهیه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومی

۷-۱۷- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

۸-۱۷- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
۹-۱۷- اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه

۱۰-۱۷- تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آن ها

۱۱-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

۱۲-۱۷- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکل به غیر

۱۳-۱۷- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۱۴-۱۷- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده.

ج) بازرس:

ماده ۱۸- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر ۳ سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۹- وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱-۱۹- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.

۲-۱۹- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.

۳-۱۹- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.

ماده ۲۰- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده ۲۱- در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و تراز نامه آن واحد را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

ماده ۲۲ – منابع مالی انجمن عبارتست از:

۱-۲۲- حق عضویت اعضاء

۲-۲۲- هدایا و کمک هافصل پنجم – موارد انحلال انجمن

ماده ۲۳- در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

ماده ۲۴- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۵- هیأت تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روز نامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره: باقیمانده دارائی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیأت مدیره به یکی از مؤسسات آموزشی- تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.فصل ششم- سایر مقررات

ماده ۲۶- طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.

ماده ۲۷- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل ۲۷ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.