مسئول کمیته پژوهشی انجمن از عملیاتی کردن ایده تحقیقاتی اعضا خبر داد

به گزارش روابط عمومی انجمن ارولوژی ، دکتر قهستانی رئیس بخش کمیته پژوهشی با تاکید بر اصل مشارکت در پروژه های تحقیقاتی گفت : از دوستان و اساتید در هر رده و هر نوع فعالیت که در زمینه عملی کردن ایده تحقیقاتی خود موانعی دارند درخواست میکنیم تا با بخش کمیته پژوهشی انجمن اورولوژی در ارتباط بوده تا بتوانیم سهم کوچکی در رسیدن به اهداف شما را داشته باشیم .

وی افزود کمکهایی که کمیته پژوهشی میتواند فراهم کند به شرح ذیل است.
۱) تفاهم با مراکز تحقیقاتی یا اعضای هیات علمی که دسترسی به data baseدارند
۲) تضمین حقوق معنوی فرد صاحب ایده و سایر افراد درگیر در قالب توافقنامه مکتوب ودر صورت استقبال همکاران نظارت کمیته اخلاق از افراد موجه و مورد اتفاق رای برای پایش اجرای قرارداد.
ضمانت ها می تواند شامل نامه رسمی کمیته برای retract یا تصحیح اسامی و اعلام عام باشد
۳) تامین لجستیک از قبیل Article writing,متدولوژی،ویرایش زبان،تامین data base و نیز در خواست fast track داوری در مجله های معتبر داخلی باشد.

مدیریت انجمن ارولوژی اخبار کمیته پژوهشی, خبر انجمن