ضوابط برگزاری انتخابات انجمنهای زیرمجموعه جامعه اورولوژی ایران

ضوابط برگزاری انتخابات انجمنهای زیرمجموعه جامعه اورولوژی ایران
1) جامعه اورولوژی ایران شامل شش انجمن و اسامی آنها دقیقا معادل شاخه های تخصصی انجمن که تا پیش از این وجود داشتند خواهد بود. ( انجمن علمی ارولوژی اطفال - انجمن علمی یورو انکولوژی - انجمن علمی ارولوژی زنان و فانکشنال یورولوژی - انجمن علمی آندرولوژی و ناباروری مردان - انجمن علمی ارولوژی ترمیمی - انجمن علمی پیوند کلیه)
2) هریک از انجمن ها پنج عضو هیات مدیره و یک نفر بعنوان بازرس خواهند داشت که با انتخابات مستقیم برگزیده می شوند. هر انجمن یک رییس، یک نایب رییس، یک دبیر و یک خزانه دار خواهد داشت. این اعضا برای یک مدت سه ساله و حداکثر به فاصله شش ماه پس از انتخابات هیات مدیره جامعه اورولوژی ایران برگزار می شود.
تبصره: انتخابات دوره اول انجمن ها که به فاصله کمتر از 9 ماه پیش از اولین انتخابات پیش رو برای جامعه اورولوژی ایران برگزار می شود، استثنائا تا پس از انتخابات بعدی هیات مدیره جامعه اورولوژی ایران در سال 1404 نافذ خواهد بود.
3) کلیه اعضای جامعه اورولوژی ایران برای انتخاب اعضای هیات مدیره جامعه اورولوژی ایران حق رای دارند.
4) هریک از اعضای جامعه اورولوژی ایران برای "رای دادن" حداکثر در دو انجمن زیر مجموعه می توانند پیش از هر دوره انتخابات انجمن ها ثبت نام کنند و منحصرا حق رای در انتخابات آن یک یا دو انجمن را خواهند داشت.
5) هر یک از اعضای جامعه برای "کاندیداتوری" در انتخابات یکی از انجمنهای شش گانه می توانند ثبت نام نمایند.
6) امکان کاندیداتوری یا عضویت در هیات مدیره یکی از انجمن های زیرمجموعه، نافی امکان کاندیداتوری برای هیات مدیره جامعه اورولوژی خواهد بود. عکس این گزاره نیز صادق است و کاندیداتوری و عضویت در هیات مدیره جامعه اورولوژی ایران، برای کاندیداها یا اعضای هیات مدیره هر یک از انجمن ها مقدور نیست.
7) هر عضو جامعه اورولوژی ایران حداکثر برای دو دوره متوالی و یا سه دوره متناوب امکان عضویت در هیات مدیره یک انجمن و جامعه اورولوژی را دارد.
8) سابقه عضویت دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در هیات مدیره جامعه اورولوژی ایران مانع عضویت در هیات مدیره یکی از انجمن های زیرمجموعه جامعه نیست. عکس این گزاره نیز صحیح است و سابقه عضویت دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در هیات مدیره یکی از انجمن های زیر مجموعه جامعه، مانع کاندیداتوری برای هیات مدیره جامعه اورولوژی ایران نیست.
9) سابقه قبلی عضویت در هیات مدیره یکی از انجمن های زیر مجموعه جامعه اورولوژی ایران، مانع کاندیداتوری برای هیات مدیره یک انجمن دیگر نیست.
10) هیات مدیره جامعه اورولوژی ایران مسولیت برگزاری و هماهنگی های مربوط به انتخابات انجمن های زیر مجموعه خود است. جامعه اورولوژی ایران موظف است بهترین و امن ترین شرایط ممکن را برای مشارکت حداکثری اعضای خود در سراسر کشور در انتخابات انجمن ها فراهم نماید.
11) یک کمیته سه نفره از اعضای خوشنام و شناخته شده جامعه اورولوژی ایران به نام کمیته انتخابات بر نحوه برگزاری و تبلیغات، شمارش و اعلام نهایی نتایج انتخابات نظارت خواهند داشت. انتخاب اعضای این کمیته بر عهده هیات مدیره جامعه اورولوژی ایران است. اعضای این کمیته نباید در آن دوره، خودشان کاندیدای انتخابات پیش رو باشند.