1- شاخه هاي استاني انجمن (IUA Sections):

نحوه تشکيل و دستاوردهاي شاخه هاي استاني (IUA Sections)

در سال 1378 پس از تشکيل کميته ها و بررسي روند اجرايي آن ها هيأت مديره جهت توسعه فعاليت هاي انجمن در ساير استان ها، نسبت به تشکيل شاخه هاي استاني اقدام نمود و در همين راستا قوانيني را جهت تشکيل اين شاخه ها تدوين و پس از تأييد دبيرخانه کميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به استان ها ابلاغ نمود. طبق اين آيين نامه استان هايي که بيش از 20 نفر متخصص اورولوژي دارند مي توانند زير نظر انجمن مرکزي تشکيل شاخــه بدهند و انتخــابات آن ها بصورت سه سالانه با حضور يک نفر از انجمـن مرکــزي برگـزار مي‌گـردد. انجمن در حال حاضـر داراي 12 شاخه استاني مي باشد.

معرفي شاخه هاي استاني و منطقه اي انجمن عبارتند از:

شاخه اصفهان، شاخه فارس، كهکيلويه و بوير احمد، شاخه شرق، شاخه آذربايجان شرقي، شاخه گيلان، شاخه شمال، شاخه خراسان، شاخه آذربايجان غربي، شاخه طبرستان، شاخه خوزستان، شاخه غرب


شاخه البرز

رییس شاخه: دکتر محمد علی همتیان

شاخه آذربایجان شرقی

رییس شاخه: دکتر سید کاظم مدائن

شاخه فارس

رییس شاخه: دکتر علیرضا تدین

شاخه گیلان

رییس شاخه: دکتر ولی دژآباد

شاخه یزد

رییس شاخه: دکترسراج الدین وحیدی

شاخه اصفهان

رییس شاخه: دکتر محمد هاثف خرمی

شاخه کرمان

رییس شاخه: دکتر علی اکبر نبوی زاده

شاخه کرمانشاه

رییس شاخه: دکتر محمودرضا مرادی

شاخه خراسان

رییس شاخه: دکتر محمد اصل زارع

شاخه خوزستان

رییس شاخه: دکتر مجید جاسمی

شاخه طبرستان

رییس شاخه: دکتر میثم جمشیدی

شاخه آذربایجان غربی

رییس شاخه: دکتر سید ابراهیم موسوی