تغییر تاریخ انتخابات و برگزاری آن در آذر ماه

همکاران ارجمند اعضای پیوسته جامعه اورولوژی ایران

با توجه به تغییر تاریخ انتخابات و برگزاری آن در آذر ماه سال جاری از همکاران دعوت میگردد کاندیداتوری خود را جهت هیئت مدیره و بازرس جامعه اورولوژی تا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ اعلام نمایند. بدیهی است کاندیداتوری همکارانی که قبلا ثبت نام کرده اند به قوت خود باقی است.

کمیته انتخابات جامعه اورولوژی ایران

مدیریت انجمن ارولوژی خبر انجمن