استراتژی هیات مدیره دوره 1397 - 1400

بسمه تعالی

 

ما برگزیدگان جامعه اورولوژی کشور بعنوان هیئت مدیره انجمن علمی اورولوژی ایران جهت اجرای برنامه های اعلام شده خود بر ارزش های ذیل پافشاری نموده و آنها را نصب العین خود در برنامه ریزی ، اجرا و پاسخگویی قرار داده و به یاری خداوند متعال همگی بر آنها هم پیمان می مانیم.از همه همکاران گرامی درخواست می کنیم ضمن ارائه رهنمودهای خود و همکاری های عملی و اجرایی به انجمن همواره ما را پایش نموده و از تذکرات و راهنمایی های مشفقانه این گروه دریغ نفرمایند.

۱- ما متعهد به دو اصل اخلاق مداری و دموکراسی در ساز و کار تصمیم گیری هستیم

۲- ما خود را نماینده همه آحاد جامعه ارولوژی میدانیم و امیدواریم بدور از فضاهای مخرب یا نا آرام اما تواءم با انتقاد سازنده و سلیم برنامه های تبیین شده را به پیش بریم.

۳- ما نه تنها اجازه نخواهیم داد که فردی از خانواده بزرگ و پرافتخار اورولوژی ایران نادیده گرفته شود، بلکه نهایت تلاش خود را جهت منصرف کردن کسانی که خدای ناکرده فکر جدایی از جمع دوست داشتنی اورولوژیست های ایران را داشته باشند بکار خواهیم برد.

۴- ما معتقدیم انجمن اورولوژی ایران خانه همه همکاران ازهر گروه سنی، جنسیتی، مقطع تحصیلی، شاخه تحصیلی و هر سلیقه و گرایشی است و تمام تلاش خود را جهت مشارکت حداکثری همه اقشار خانواده اورولوژی ایران بکار خواهیم بست.

۵- ما معتقدبه شفافینت در تصمیمات جمعی و مصوب و جلب مشارکت حد اکثری هستیم.بنابراین نه تنها پل های ارتباطی با همکاران را طراحی و اجرا خواهیم نمود، بلکه از همگی دعوت می کنیم هرگونه پیشنهاد فکری و اجرایی را از این جمع دریغ نفرمایند.

۶-ما منافع جامعه ارولوژی را به منافع گروهی و بخشی خود مقدم میدانیم.

۷-ما به شایسته سالاری در عرصه علم و عدالت در توزیع امکانات پایبند خواهیم ماند

۸-ما خود را به حرکت در جهت برنامه های اعلام شده با مشارکت همه جامعه ارولوژی مقید میدانیم.

۹-ما به دموکراسی و برابری اعضا در داخل هیات مدیره و نیزوظیفه و مسئولیت برابراعضا متعهد هستیم.

۱۰- از هرگونه کوتاهی و ناتوانی که خدای ناکرده موجبات رنجش هر یک از همکاران را فراهم نماید و یا عدم توانایی در بهره مندی از استعدادهای تئوریک و عملی همکاران پیشاپیش عذرخواهی نموده و از صمیم قلب اعلام می نمائیم که نارسایی های آینده ازآن ما و بالندگی های آینده اورولوژی ایران عزیزمان حاصل فعالیت و مشارکت شما همکار ان گرامی است.

انجمن اورولوژی ایران

اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی